02  Szakirodalom :: Szülőknek - Serdülőknek - Felnőtteknek - Tanároknak

Röviden a Bálint Csoportról

A „Bálint csoport”

alkalom  a ventillációra és a szakmai fejődésre együtt.

Tiszteletben tartja a pedagógus szuverenitását, miközben
fejleszti a csoporton belül a lojalitást.

 

A modern Bálint-munka segít a csoportban résztvevő pedagógusoknak eseteiket kezelni, munkája hatékonyságát növelni, szakmai szerepében kiteljesedni. A Bálint csoport­ban részt­vevő pedagógusnak nő a munkahelyi elégedettsége, jobb kapcsolatot teremt a kollé­gák­kal és tanítványaival, könnyebben dönt, önismerete mélyül, csoportos támogatást kap a pedagógiai helyzetek kezeléséhez.

A csoportmunka segít az értékek, célok tisztázásában, érzelmi intelligenciát fejleszt, áttéte­lesen a kiégést, pályaelhagyást is megelőzi

A csoport keretei: 10-15 résztvevő, speciálisan képzett csoportvezető, 90 perces, strukturált ülések.

A módszer kitalálója és névadója Bálint Mihály (1896-1970), magyar orvos, világhírű pszichoanalitikus. Munkássága és követői nyomán egyre több humán területen válik egyre népszerűbbé ez az együttműködési forma.

A Bálint csoport vázát a bio-pszicho-szociális gondolkodás adja. A diákok testi-, érzelmi állapotán kívül, az oktatásügyi környezet, a pedagógus személyisége, élethelyzete, kapcsolatai is hatnak a diák-tanár (gyermek-flenőtt) kapcsolatra, az együttműködésükre, így a nevelés –tanítás egész folyamatára.

A Bálint-csoportokon olyan esetek is megbeszélésre kerülhetnek, amikor a pedagógus frusztrált, tehetetlen, amikor egy eset a szokványostól eltérő mértékben foglalkoztatja, és úgy érzi, annak ellenére, hogy tudása legjavát adja, elakadt, vagy valamiért érzelmileg nagyon megterheli. Egyszerűbb pedagógiai helyzetek megvilágításakor is előkerülnek új szempontok, amik bővítik a résztvevők problémamegoldási repertoárját.

 

Egy csoport menete a következő:

– Az esethozó egy esetet röviden (8-10 percben) ismertet,

– ezután 5-10 perc áll rendelkezésre a csoporttagoknak, hogy kérdést intézzenek az esethozóhoz a körülmények részletesebb tisztázásához.

– A csoportfoglalkozás következő része a diszkusszió-ez a rész a leghosszabb (fél-egy óra is lehet)- amelynek során a csoporttagok az esethozó nélkül megbeszélik az esetet. Az esethozó ilyenkor a csoporton kívül ül le, ezzel is hangsúlyozva megfigyelő szerepét ebben a részben. A csoporttagok célja az adott pedagógisi kapcsolat mélyebb megértése, többirányú meg­köze­lítése. Leginkább

·      szabad asszociációról van szó,

·      ötletelésről (brain-storming),

·      az adott eset kiváltotta érzések,

·      gondolatok megosztásáról van szó;

és semmiképpen nincs szó tanácsadásról, a probléma – külső – megoldásáról.

 

– Végül az utolsó részben az esethozó  lehetőséget kap visszajelezni a csoport számára.

A Bálint-csoportokon pszicho-szociális szemléletben az alábbi témák kerülnek felszínre:

                       a gyermekek-diákok életének lelki és szociális mozzanatai

                                    Több szempontú megközelítés a több résztvevő által

                       az adott helyzetek pszichés feldolgozása

                                    A helyzet kitágítása, más helyzetekkel való haosnlósága
                                    és különbözősége

                       magatartási helyzetek lehetséges hátter-alternatíváinak feltárása

                       a gyermek szociális és lelki háttere, bevonható sejtések, források

                       a tanár-diák kapcsolat alakulása

                       a pedagógus tevékenység lelki mozzanatai az adott esetben

                       a pedagógus szakmai szocializáció az esethozó individuális helyzetében

                       a pedagógus pszichológiájának általánosabb szempontjai

                       hasonló helyzetekben alkalmazható szempontok, kérdőjelek

                       kitekintés a pedagógiai helyzetek aktuális megoldási lehetőségeire

                       a pedagógia kulturális és szociális beágyazottsága

                       a pedagógus munkahelye mint szervezet, annak esetleges konfliktusai,
                        mélyebb reflexió a munka világára

                       a pedagógus személyes és családi háttere, annak esetleges megjelenése, hatása pedagógiai tevékenységére

 

A Bálint munka didaktikai jellemzői

          a megbeszélt eset szupervíziója, a gyakorlati munka közvetlen támogatása

          a szakmai önismeret elmélyítése

          komplex csoportos tanulási helyzet (az esethez, és nem kijelölt oktatási témákhoz kötött)

          a résztvevők szakmai identitásának fejlesztése, önmenedzselése

          a résztvevők stressz feldolgozó képességeinek fejlesztése

          a résztvevők lelki higiénéjének védelme, pl. kiégés megelőzése

          csoportmunka, az ítélkezésmentes team-munka gyakorlása

          társas és csoportos magatartás kompetenciájának erősítése

          a résztvevők érzelmi intelligenciájának gazdagítása

          a résztvevők beszédkészségének, önkifejezésének fejlesztése

          a résztvevők etikai kompetenciájának javítása

 

Saródy Vera

 

Dr. Dobó Katalin, Dr. Harrach Andor, Dr. Major János
(Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság)

www.balinttarsasag.hu – cikke nyomán

  Vissza