01  Magunkról :: Alapítólevél - Alapelveink - Munkatársaink - Térkép - Ingyenes fogadóóra - Egyéb óradíjak


Az Alapítvány adatai:
Név:  Felismerés Alapítvány
Besorolás:  Közhasznú szervezet
Adószám: 1 8716810-1-13
Bankszámlaszám:  11713005-20401805Kivonat a   FELISMERÉS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁ -ból


PreambulumAlulírott Ditróiné Garzó Márta alapító a Ptk. 74/A–F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el:
1)    ...

2)    Az Alapítvány neve:        Felismerés Alapítvány

3)    Az Alapítvány székhelye:    2030 Érd, Boróka u. 40.

4)    Az Alapítvány célja:
a)    A gyermekek, fiatalok és pedagógusok készségfejlesztése, motivációs és kompetencia fejlesztése.
b)    Hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése,
c)    Az énazonosság megőrzésének támogatása, kompetenciafejlesztés, megerősítő képzések a felnövekedés és felnőttéválás folyamatában valamint későbbi krízishelyzetekben,
d)    A pályakezdők, és új tevékenységbe kezdők, krízishelyzetbe kerülők énazonosság keresésének támogatása, főként pályamódosítás, munkanélküliség, nyugdíjazás idején.
e)    Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (pályakezdők és 50 év feletti diplomások) elhelyezkedési esélyeinek növelése

5)    Az alapítvány, céljának megvalósítása érdekében:
a)    Krízishelyzetben lévők számára egyéni foglalkozásokat tart,
b)    Kríziskezelő tanfolyamokat szervez,
c)    Kompetenciafejlesztő tréningeket tart,
d)    Célcsoportja számára konferenciákat és táborokat szervez,
e)    Könyveket, tájékoztató anyagokat ad ki
f)    Kutatásokat szervez és azokat finanszírozza,
g)    Pályázatokat ír ki pedagógusok, pszichológusok és mentálhigiéniés szakemberek részére,
h)    Ösztöndíjakat adományoz tréningek és tanfolyamok résztvevői részére,
i)    Egyéb, a célok megvalósításához szükséges feladatokat lát el

6)    Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):
a)    „3. tudományos tevékenység, kutatás,”
b)    „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,”
c)    „10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,”
d)    „11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,”
e)    „18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglal¬kozta¬tásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,”

7)    Az Alapítvány induló vagyona:
a)    ...

b)    Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány induló vagyonának (törzsvagyonának) hozama és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel.

8)    Az Alapítvány jellege és gazdálkodása, a támogatás igénybe vétele:
a)    Az Alapítvány nyílt alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

b)    ...

c)    Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat is elfogadhat, ezek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

d)    ...

e)    Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

f)    Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

g)    Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

h)    Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

i)    Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

9)    Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

10)    Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
a)    név: Saródyné Kemény Vera Andrea a Kuratórium elnöke
...

b)    2. név: Személyi Kálmán
...11)    A Kuratórium működése:
a)    Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke.

b)    ...
c)    ...
d)    ...
e)    ...
f)    ...
g)    ...
h)    ...

i)    A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok 2/3-a  jelen van.

j)    A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag fogadja el.
k)    ...
l)    ...
m)    ...

n)    A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilván¬tartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

o)    Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.

p)    A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel. A Kuratórium elnöke valamennyi kuratóriumi döntés nyilvánosságra hozataláról köteles gondoskodni olyanképpen is, hogy a döntéseket az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kell 15 napra kifüggeszteni.

q)    Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

r)    A Kuratórium évente egyszer a Magyar Narancs című folyóiratban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

s)    ...

12)    ...

13)    A Közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló:
a)    Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

b)    ...

c)    Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

14)    ...

15)    Vegyes rendelkezések:
a)    Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

b)    Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

c)    ...

d)    ...

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. törvényerejű rendelettel módosított Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.Kelt: Budapest, 2007. január 26.        

Az Alapítvány alapító okirata teljes szövegében nyilvános. Megtekinthető az Alapítvány székhelyén, a cégbíróságon és kérelem alapján e-mail-en bárkinek megküldjük.

Közhasznúsági jelentés 2014. »
közhasznúségi jelentés 2015 »