01  Magunkról :: Alapítólevél - Alapelveink - Munkatársaink - Térkép - Ingyenes fogadóóra - Egyéb óradíjak

Közhasznúsági jelentés 2014.

Felismerés Alapítvány 2014. évi Közhasznúsági jelentés

 

1.             A szervezet azonosító adatai:

 

Név:                                    Felismerés Alapítvány

Székhely:                             2030 Érd, Boróka utca 40.

Bejegyző határozat száma:      13.Pk. 60.564/2006/4.

Nyilvántartási szám:               AM 2910

Képviselő neve:                     Saródyné Kemény Vera Andrea

 

2.             Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 

2014. év folyamán már három programunk folytatódott. A „Pszichológusok a gyermek és szociális intézményekben” program, a „Szervezeti szint kompetenciák fejlesztése” tréningsorozat, valamint a szociális intézmények számára összeállított akkreditált prog­ra­mok megszervezése–lebonyolítása. Ezeken kívül rövidebb „kihelyezett prog­ramokra” is lehetett pályázni hozzánk. Az elsőben sajnálatos módon egyre kevesebb intézményben tudtuk folytatni a működést – a 2013-14-es tanévben – 12 intézménnyel létesítettünk szerződéses kapcsolatot, és 15 önkéntes gyakornok látta el a feladatokat. Mellettük 13 pályakezdő pszichológus vette igénybe a szupervízióinkat. A gyakornokok szakmai munkáját 8 szupervízor segítette. A program keretében kontakt órában 347  gyer­mek, 48 szülő, 37 szociális gondozott és 25 pedagógus, illetve szociális területen dolgozó munkatárs jutott segítséghez vagy szakmai támogatáshoz. A tréning- és kihelyezett prog­ram keretében 6 tréninget tartottunk. A program keretében 94 szociális gondozó és pedagógus számára voltak elérhetők tréningjeink.

Új tevékenységünk a konferenciaszervezés, melyben kimondottan a segítő foglalkozásúak számára fontos tevékenységekről szervezünk közösséget érdeklő előadásokat. Ennek keretében került sor az Esetmegbeszélő Konferenciánkra, összesen 27 résztvevővel.

Tavaly kezdődött tevékenységünk folytatásaként tanfolyamokat is tartottunk 3 alkalom­mal. Az év folyamán megindultak a kínálati paletta szélesítésének előkészítő tevékeny­ségei, melynek keretében újabb programokat dolgozunk ki.

 

3.              Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

a.      

közhasznú tevékenység megnevezése: Pályakezdők támogatása gyakornoki program (Pszi­chológusok a gyermekintézményekben)

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja: pályakezdő fiatal diplomások, pedagógusok, gyer­mekek és szüleik, valamint hajléktalanok.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 512 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: pszichológusi segítség keretében konfliktus­rendezés, egyéni életvezetési tanácsadás, szülő-gyermek kapcsolat rendeződése, osztá­lyo­kon belüli konfliktusok rendezése, iskolai magatartás javulása; szociális szférában dol­gozók mentálhigiénés támogatása.

 

b.      

közhasznú tevékenység megnevezése: Pedagógusok és szociális munkások trénigtámo-gatása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Pedagógusok és szociális munkások, szociális gondozásban tevékenykedők

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 94 fő (közvetve: cca. 2000 ellátott)

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tréningek és workshopok keretében az adott intézményekben konfliktuskezelés, a belső együttműködés javítása, a munkatársak és ellátottak közötti együttműködés javítása. Munkánk eredményeként javult az intézmények belső elégedettségi mutatója, ami tekintettel az ellátottak helyzetére (idősotthonok lakói és gyermekintézmények diákjai, gyermekei), rászoruló rétegek támogatását és segítését jelenti.

 

4.             Törölve

5.             Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

A Felismerés Alapítvány más szervezetnek, magánszemélynek nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást, sem egyéb támogatást.

0

0

 

6.             Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

 

Tisztségviselő

Előző év

Tárgyév

A vezető tisztségviselők szervezetünkkel nem állnak munkaviszonyban, az Alapítvány rendes tagjai. Részükre jövedelem, tiszteletdíj, megbízási díj vagy természetbeni juttatás nem került kifizetésre..

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

7.             Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző év

Tárgyév

Alapadatok

 

 

B. Éves összes bevétel

    Ebből:

5.845

3.811

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

21

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5.824

3.811

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6.446

3.653

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

2.754

654

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6.446

3.653

K. Adózott eredmény

-723

158Vissza